• M/T Mainshaft Disassembly (R18A: 5MT)
 • M/T Mainshaft Reassembly (R18A: 5MT)
 • M/T Mainshaft Assembly Clearance Inspection (R18A: 5MT)
 • M/T Mainshaft Inspection (R18A: 5MT)
 • M/T Mainshaft Disassembly (R18A: 6MT)
 • M/T Mainshaft Reassembly (R18A: 6MT)
 • M/T Mainshaft Assembly Clearance Inspection (R18A: 6MT)
 • M/T Mainshaft Inspection (R18A: 6MT)
 • M/T Mainshaft Disassembly (K20Z: M/T)
 • M/T Mainshaft Reassembly (K20Z: M/T)
 • M/T Mainshaft Assembly Clearance Inspection (K20Z: M/T)
 • M/T Mainshaft Inspection (K20Z: M/T)